ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

1/22/2563 07:10:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/01/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00-21:00 မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁ...

ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ လႆၢမူႇၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်

1/20/2563 07:36:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/01/2020 ယၢမ်း 16:00-19:30 ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်း...

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇဝႆႈၽြႃး ၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃႈတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လိူၼ်

1/18/2563 06:34:00 หลังเที่ยง 0

  ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 ( လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) ၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းၽိတ်...

ထၢမ်ႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢႆ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်

1/06/2563 08:31:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸၢႆးပိူတ်းထုင်းၸႆး ( ဢႃႇယု 17 ပီ ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၵျႃႇ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းယိင်းၶဝ် ယူႇပွၵ်ႉမႄႉၻွၵ်ႇၻႅင်ႊ   ဢိူင်ႇၶျဵင်းၻွႆႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵ...

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးၵိင်ႈတူၵ်းလွႆ တီႈလွႆလႅမ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

1/06/2563 07:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းတပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ   MFSD ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၵေးသီး

1/05/2563 06:56:00 ก่อนเที่ยง 0

 ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.