ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးၵိင်ႈတူၵ်းလွႆ တီႈလွႆလႅမ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

ၸုမ်းတပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ  MFSD ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႂ်းၵၢင်လွႆ တီႈၼိူဝ်တၢင်းၵႃး လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။ 

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး မိၵ်ႈမၢႆ Nissan  သီသွမ်ႇ ဢၼ်မီးမၢၵ်ႇ 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ပလိပ်ႈမၼ်းပွင်ႇသေ လုၵွႆၵိင်ႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းလွႆ ဢၼ်မီးၼိူဝ်တၢင်းလူင် လၵ်းမၢႆ 165 တၢင်းၵႂႃႇ လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၶႄၾႆး ဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ ပႃးတင်း လူတ်ႉလၢၵ်ႈၵႃး လႄႈ တင်းလူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ။


မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ထိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 7 ၵေႃႉ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၊ ယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႄႈ လႆႈလုတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉသေ  ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 4 ၵေႃႉ ။ လႆႈဢဝ်ၽူႈတၢႆ တင်းၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႆယဝ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ၽႂ် ယူႇမိူင်းလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ။
 

ၼႂ်းသိုဝ်ႇဢွၼ်ႇလၢႆး social media ႄတႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်  ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢႆ 12 ၊ ၶဝ်လုၵ်ႉတင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမႃးသေ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူဝ်ၵၢႆႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ သမ်ႉလႆႈမႃးထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Phoe Chan
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
6/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.