ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇဝႆႈၽြႃး ၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃႈတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လိူၼ်


 ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) ၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇဝႆႈၽြႃး ၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်လႆႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လူိၼ်ဝႃႈၼႆ။  
 
ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ တၢင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယုၵ်ႉမိုဝ်းသိပ်းၼိဝ်ႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်မွၵ်ႇမူဝ်ဝႆႈသႃၽြႃး တြႃး သင်ႇၶႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈၵျေးၸူးသေ လႆႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တၵႂႃႇသတ်ထႃးႁဝ်းၶဝ် ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ ၶူဝ်းဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈ ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးတႃႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼႆႉ တေၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လူိၼ်ယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ တပေး သြႃႇတၵႃႇတင်းသဵင်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁဵတ်းၵုႉသူဝ်ႇတၢင်းလီဝႆႈၽြႃႈပၼ် ၶူးဝႃးၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼွင်ပုိင် ၸေႈဝဵင်းသၼ်ႇပႃႇတွင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ꧣႂ်းဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵႂႃႇ လႄႈ ၵပ်းသုိပ်ႇမႃးလႆႈတီႈမၢႆၵပ်းသၢၼ် 0993731117/ 0956899282 လႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈဝတ်ႉၼွင်ပုိင် ၸေႈဝဵင်းသၼ်ႇပႃႇတွင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020  ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 မွင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼႃႉသင်ဝရေႃး ၶူပ်းထူၼ်းႁႃႈသိပ်းႁူၵ်းပီ (56) သၢမ်သိပ်းႁူၵ်းဝႃႇသႃႇ (36) မႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆတီႈ လႄႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး သြႃႇတၵႃႇၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်ယုမ်ႉယမ်သတ်ႇထႃး တီႈၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.