ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ လႆၢမူႇၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/01/2020 ယၢမ်း 16:00-19:30 ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
လႄႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇလႆၢမူႇၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ၊


ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ထတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼ်ႂးပီႊ 2019 ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးလႄႈ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၼ်ႂးပီႊ 2020 ၼႆႉ
လႄႈတႃႇသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ၊
 


ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸႆၢးလၢၼ်တႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
လႆႈသပ်းလႅင်းၼေၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးႄလႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ
လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႆၢးသိူဝ်ၶမ်း ၸႆၢးၼုမ်ႇမိူင်း ထႅင်ႈလႆၢၸဝ်ႈလႆၢၵေႃႉ သပ်းလႅင်းၼေ လွင်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊လိူဝ်သေၼၼ်ႉထႅင်ႈ ယင်းမီးၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵပ်းၵႆၢႇၵၢၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း
လႆၢလွင်ႈယူႇ  ဝႆၢးသေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၽွမ်ႉၸ်ႂၵၼ်ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 19/01/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ တေၸွႆႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းတႃႇမႄးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလင်မ်ႂႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မႃးပိုင်ႈဢိင်ႁဵၼ်းသွၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ တေႁဵတ်းႁူင်းသဝ်းလင်မ်ႂႇ တႃႇ 8 လင်ဝႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တေတူၺ်း
ငဝ်းလႆၢးၵၢၼ်ငိုၼ်းသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႆႈၸတ်း
ႁဵတ်းတီႈလုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။

.
Photo: #ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး The Power of Unity
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.