ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/01/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00-21:00 မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းဝႃႈၼႆ


ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၼၼ်ႉ
1 ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇသႃႇမိ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
2 ၸဝ်ႈသြႃႇဝိရိယ ဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ
3 ၸႆၢးတွၼ်းလႅင်းၽ ပွၵ်ႉ 3 မိူင်းယႆ
4 ၼၢင်းယိင်းမူၺ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
5 ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇ မိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
6 ၼၢင်းယူင်ႇ မိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
7 ၼၢင်းတိၼ်ႇတိၼ်ႇဢေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
8 ၼၢင်းၼီႇလႃႇထူၺ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
9 ၶုၼ်ၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး ၸဵတ်းၸွမ်ၸႆၢး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
 


ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵပ်းၵႆၢႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွၵ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ လႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းႁူႉပၢႆးဝူၼ်ႉ ၼ်ႂးၵၢၼ်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း
ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၽႆၢႇၸဝ်ႈၶူး လႆႈဢုပ်ႇၶႆႈၼေလွၵ်းလႆၢးလႄႈ လွင်ႈလႆႈပူၵ်းပွင်ၵေႃႇတင်ႈ
ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၽႆၢႇၶူးသွၼ်ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၶႆႈၼေၸိူဝ်းဢၼ်
လႆႈပူၵ်းပွင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ၵူႈၽႆၢႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၵၢၼ်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႈလွင်ႈလႄႈ တေၶတ်းၸ်ႂသိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈယူႇ ဝႆၢးသေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် တႃႇႁ်ႂႈပေႃးလႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ။
.

Photo: #ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး The Power of Unity
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
22/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.