ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထၢမ်ႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢႆ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်

ၸၢႆးပိူတ်းထုင်းၸႆး ( ဢႃႇယု 17 ပီ ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၵျႃႇ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းယိင်းၶဝ် ယူႇပွၵ်ႉမႄႉၻွၵ်ႇၻႅင်ႊ  ဢိူင်ႇၶျဵင်းၻွႆႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်ႊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2019 ၼီႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပႃႈႁၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင် သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ။ 

 (ႁၢင်ႈ ၸၢႆးပိူတ်း ထုၼ်းၸႆး ၵေႃႉႁၢႆ)

 လုင်းသၢင်ႇၵျႃႇ လၢတ်ႈၼႄၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးတေႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈမေးၵဝ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈမႃးယွၼ်းႁဵတ်းၶႅၵ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 23 ၽွင်းမိူဝ်ႈ မၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇႁၼ်ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႈ ႁၢႆပႃးၵႂႃႇၸွမ်းထူင်ၶူဝ်းထူင်လဵင်းမၼ်း ၊ ၾူၼ်းၵေႃႈပႃးၵႂႃႇယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ ၶျေႃးဢဝ်ၸၢႆးပိူတ်းၵႂႃႇၸွမ်းမၼ်းၵူၺ်း ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေ ၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

  (ႁၢင်ႈ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ လုၵ်ႈမေးၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢၼ်မႃးယွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈႁိူၼ်း)

ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇၼႆႉ ဢႃႇယုလႆႈ 21 ပီ မေႈၶဝ်တင်းၶႃႈ လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၸဵမ်လဵၵ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ သင်မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈ  ၶႃႈယင်း ဢမ်ႇတွင်းမၼ်းယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈထၢမ်မိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း  လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုဝ်ႁေ လၢတ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ပွႆႇမႃးသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း သမ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၶႃႈ ၸၢႆးပိူတ်းၼႆႉတႄႉ ယင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈၽၢတ်ႇၶႃႈသေပွၵ်ႈ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၊ ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ ဢမ်ႇလႄႇႁၢႆႉ မၼ်းယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ၊  ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈၵူဝ်မၼ်းဢဝ်ၸၢႆးပိူတ်းၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ် ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူဝ်ပႃးၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီ လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမႃးသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ
 တႃႇတေလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်ႊ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ  တႅမ်ႈမၢႆသေ ႁပ်ႉဢမုၶတီးဝႆႉပၼ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇထၢမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈပႆႇႁၼ် ။ 

(ႁၢင်ႈ ၸၢႆးပိူတ်း ထုၼ်းၸႆး လႄႈ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ လဵၼ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်)

မိူဝ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၸိုင် လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇၼႆႉ မႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုပ်ႇထိ 18/4 ယဝ်ႉသေ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွမ်းမိူဝ်းယူႇတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႃႈတီႈသေ သွင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၼႆႉ ၊ သင်ဝႃႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈတႄႉ တေပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
ယွၼ်ႉၼႆ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ သင်လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸၢႆးသူမ်ၿတ်ႇ တင်းၸၢႆးပိူတ်းၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈႁဵတ်းၵေးၸူးသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးပၼ်တီႈ မၢႆၾူၼ်း လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၵျႃႇ -  089 6388 753 သေၵမ်းၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
6/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.