ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

2/19/2563 05:38:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထီႉ 19/02/2020 ၽႆၢႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဝဵင်းႁ...

ၵပ်းၵႆႇလူၺ်ႈဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ တီႈႁူင်းယႃမွၵ်ႇမႆႇ ယူတ်းယႃပႂ်ႉတူၺ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းႁူဝ်ႁိူၼ်းတင်း 7 ၵေႃႉဝႆႉ

2/09/2563 09:17:00 หลังเที่ยง 0

kanbawzatainews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9.2.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃ ႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

2/06/2563 04:46:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် 67 ဢ...

ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

2/02/2563 05:37:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 02/02/2020 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.