ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵပ်းၵႆႇလူၺ်ႈဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ တီႈႁူင်းယႃမွၵ်ႇမႆႇ ယူတ်းယႃပႂ်ႉတူၺ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းႁူဝ်ႁိူၼ်းတင်း 7 ၵေႃႉဝႆႉ

kanbawzatainews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9.2.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇသေ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃၼႂ်းႁွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ႁင်းၶေႃၶေႃ တီႈႁူင်းယႃႇမွၵ်ႇမႆႇသေ ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႃႈၼႆ။


တၢင်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈတႆး မေႃယႃ ၻွၵ်ႇတႃႇၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၵပ်းၵၢႆႇတင်း WHO Case Definition လႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉပဵၼ်ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်ၵူၺ်း  သင်ဝႃႈၸႅင်ႈလႅင်ႈလီယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသပ်းၸႅင်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ"ၼႆယဝ်ႉ။

ယိင်းသၢဝ်ဢႃႇယု 19 ပီလႄႈ ဢႃႇယု 16 ပီ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီ မိူင်းၶႄႇသေ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈလွႆၶုၼ်ႁွင်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ယိင်းသၢဝ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼႆႉ လႆႈမႃးၸွမ်းၵၼ်တင်းၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃႇယု 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းယိၼ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇသေ လႆႈယူဝ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈၼႆလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢူးႁၢၼ်ႇတူႇရ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၻွၵ်ႇတႃႇမျႃႉမျႃႉတၢၼ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယိင်းသၢဝ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9.2.2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း 2 ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႈတီႈသူၺ်ႇလီမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ဢႆ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႈမႄႈတီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၵေႃႈလႆႈၸပ်းပႃး တၢင်းပဵၼ်ဢႆ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်လႄႈ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႅတ်းတူၺ်းဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈလႆ တၢင်းပဵၼ်ဢႆထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်ၸိုင် တၢင်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆၶဝ် လႆႈဢဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းႁူဝ်ႁိူၼ်းတင်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းႁူင်းယႃမွၵ်ႇမႆႇ ႁွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၶေႃၶေႃသေ ယူတ်းယႃလုမ်းလႃး ပႂ်ႉတူၺ်းပႃးယူႇလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈသပ်းၸႅင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/2/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.