ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

 

ဝၼ်းထိ 02/02/2020 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး
ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီတဵမ်ဝႃႈၼႆ။


ၸႆၢးသၢင်ႇလူႇၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼ်ႂးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ မီးၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇတၢင်းသဵင်ႈမီး 14 ၸုမ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တူၼ်ႈတီး ပၢင်လူင် သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတၢင်းၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႆၢးၶမ်း ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 14 ၸုမ်းၼႆႉ တေမီးသူးတွၼ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢၼ်လႆႈထီႉ 1-2-3 တႃႇ 3 ၸုမ်း သူးထီႉ 1 တေလႆႈႁပ်ႉ (ႁၢင်ႈဝၢၼ်ႇၵွၵ်းငိုၼ်း) ထူၺ်ႉရၢင်းဝၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ  ႁူမ်ႈတင်းလႆႈႁပ်ႉသူးငိုၼ်းၼမ်ႉၸ်ႂ 12,000 ပၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ သူးထီႉ 2 ၼၼ်ႉတေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ 6,000 ပၢတ်ႇ လႄႈ သူးထီႉ 3 သမ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၼမ်ႉၸ်ႂ 4,000 ပၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈဝႆၢးသေလႆႈထွၼ်ၵႃႈၸ်ႂႉၸႆၢႇၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉ ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ (ၵေႃႇ) မိူဝ်းတွၼ်ႈပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸႆၢးလတ်း တိုၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈမႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၶတ်းၸ်ႂႁႃတိုဝ်ႉတၢင်း လႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်သိုပ်ႇၵႂႃႇၵူႈပီယူႇၼႆယဝ်ႉ။
.
Photo: #ၶုၼ်ၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
2/2/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.