ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

 

ဝၼ်းထီႉ 19/02/2020 ၽႆၢႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဝဵင်းႁႅင် ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇထၢမ်ၶူးသွၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၶူးသွၼ်ၸႆၢးလႅင်းပၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၽၢႆႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသွၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 48 ပႃးသေ  လႆႈတေႇၽုၺ်ႇသွၼ်မႃး မိူဝ်းၼ်ႂးလိူၼ်ထူၼ်ႈ 6/2019 ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပႆၢယဝ်ႉ  ၼ်ႂးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သွၼ်တႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မွင်းၵၢင်ၼ်ႂ ထိုင် 8 မွင်းၵၢင်ၼ်ႂ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မွင်းထိုင် 10 မွင်းၵၢင်ၼ်ႂသမ်ႉ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈထႆး လႄႈ ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်လူင်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉသုင်းသွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မွင်း ဝႆၢးသေသုင်းသွမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁ်ႂႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတေႃႇထိုင် 12:50 ဝႃႈၼႆ။
 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 မွင်းဝႆၢးဝၼ်းတေႇသွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႇ ထိုင် 14:00 မွင်းသေ ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:00  သွင်မွင်းဝႆၢးဝၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈထႆးတေႃႇထိုင် 15:00 သၢမ်မွင်းဝႆၢးဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ၸႆၢးလႅင်းပၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသွၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ သွၼ်ပၼ်ဝၼ်းၸၼ်ထိုင်ဝၼ်းသုၵ်ႇ ဝၼ်းသဝ်လႄႈ ဝၼ်းတိတ်ႉတႄႉ လိုဝ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈၼႆ။


ၶူးသွၼ်ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်လႆႈထူပ်းတႄႉၵေႃႈတေပဵၼ် လွင်ႈၵႃႈၸ်ႂႉၸႆၢႇ လွင်ႈတႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်းလႄႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ၶူးသွၼ်ၼႆယဝ်ႉ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈၵမ်တႅမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ၵေႃႈ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆႉ လႆႈၽုၺ်ႇသွၼ်ပၼ် 2 ႁွင်ႈႁဵၼ်း တေမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈလႄႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသွၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်ပၼ်ၸၼ်ႉၵၢင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈသင်ၵၼ် တင်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။
.
Photo: #ၶုၼ်ၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/2/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.