ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃ ႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

 

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် 67 ဢၼ် ၶိူင်ႈၽႃႇတတ်း 1 ဢၼ် ႁူမ်ႈတၢင်းတိူၵ်ႈသ်ႂႇယႃ 2 တိူၵ်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းဝႃႈၼႆ။


ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဢၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လႆႈၸူႉတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼ်တင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသေ မိူဝ်းၸွႆႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းတႃႇသေ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဵတ်းထၢင်ၽၢႆႇလူႇဝႆႉလႄႈသင် ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃယႃ မိူဝ်းၸွႆႈႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႄႈသင် သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းမိူဝ်းၸႅၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃႈ ၵႃႈတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးဝႆႉသေ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆး ထႆး ဢင်းၵိတ်ႇပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶွင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႆႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈတွင်ႈထၢမ် မေႃယႃလူင် ၼေႃၽေႃးသႃၵေး ၵပ်းၵႆၢႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ဢၼ်ၽေးယူႇလႆၢဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တႃႇတေ ႁေႉၵင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ73 ပီႊၼၼ်ႉ
မေႃယႃလူင်ၼေႃၽေႃးသႃၵေးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵပ်းၵႆၢႇလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းယႃၽႆၢႇထႆး တီႈပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ လႆႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်သေ ၸွႆႈၵၼ်ၸႅတ်ႈထတ်းပၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။
.
Photo: #ၶုၼ်ၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
6/2/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.