ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလွင်ႈၸပ်းၽႄႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶူဝ်ဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း /  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ 1045 ၵေႃႉ ။ မီးၵူၼ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁႃလၢႆး တၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလွင်ႈ တၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းၽႄႈသႂ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ။ သေယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ မီး ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢၼ်တေတင်ႈတႄႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ ။
ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢၼ်လႂ်ႁဵတ်းလႆႈ / ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇ Workpoint News မိူင်းထႆးၶဝ် ၵဵပ်းတွမ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉပၼ် ဢၼ်ၵႅပ်ႈမၼ်းၸိုင် မီးၼင်ႇၼႆ ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း - 1)     တေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2020 ၼီႈ  
2) ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵူႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်းဢိုတ်းဝႆႉ ဢွင်ႈလဵၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃႇႁႅင်း/ ဢွင်ႈမူၼ်ႈ သိူဝ်းၵိၼ်ၵျေႃႇ  ဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ် ။
3)     ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵူႈတီႈ ၶႆႈၸ်ႂသေႁပ်းဢိုတ်းဢွင်ႈလႄႇလၢဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် / ဢွင်ႈသႃႇသၼႃႇတီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵိုၼ်းၼမ် ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇ တႃႇလွတ်ႈၽေး
4)     မိူင်းထႆး ယင်းပႆႇႁပ်းဢိုတ်းၽၵ်းတူဝၢၼ်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ / ယင်းပႆႇႁပ်းဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် /
ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း (လိူဝ်သေၵူၼ်းထႆးလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽွင်းတၢင် ၸိူဝ်းမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းမေႃယႃ / ၵူၼ်းမႃးသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းဝႆးဝႆး / ၵူၼ်းႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် /ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၸွမ်ၽွင်းမိူင်းလႄႈ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼႃႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ) ပေႃးပဵၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မႃးလႆႈယူႇ ။                  
5)     တေဢမ်ႇလႆႈၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ်
6)     တေဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽႄၶၢဝ်ႇပွမ် / ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 / ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၸိၼေး- ယွင်ႈဢၢမ်းၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ ။
7)     ႁႂ်ႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁူင်းယႃလႄႈၵူႇတီႈၼွၼ်းတႃႇၵူၼ်းပဵၼ် / ယႃႈယႃ / ၶိူင်ႈၸႂ်ႉယႃ လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၶူးမေႃယႃ ၸိူဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ။
8)     ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း - ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း / ယႃႇပေဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ( ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၸိသင်ႇ ၶိူဝ်ႊၽိဝ်းဢၼ်ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၵၢင်ၶိုၼ်း )
9)     ႁႂ်ႈၵူၼ်း 3 သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ( ဢႃႇယု 70 ပၢႆ ) / ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်  ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် /ႁႅင်းလိူတ်ႈသုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း / ( သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ / ၵႂႃႇတိူင်ႇဢမုၶတီး/လူဝ်ႇၵႂႃႇလုမ်းတြႃးတႄႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႆႈယူႇ )
10)  မိူင်းထႆး ယင်းပႆႇပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်း / ၵူၺ်းၵႃႈ တေၵမ်ၵိၼ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း/ မိူၼ်ၼင်ႇတေမီးရၢၼ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ / ပေႃးယွၼ်းဝႆႉပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် တေလႆႈပၼ် / ၼႂ်းလူတ်ႉ ၵႃး ႁႂ်ႈမီးတီႈၼင်ႈဢၼ်ပဝ်ႇ / တေလႆႈပႃးမၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် / တေလႆႈ ၶၢမ်ႇတၢင်း တႅၵ်ႈတူၺ်းလူမ်းမႆႈလူမ်းၼၢဝ် / တေလႆႈပူၵ်ႉၽႃႈတူမ်းၶူႈလင် / ပေႃးလူမ်းမႆႈႁႅင်း တေၶင်တူဝ်ဝႆႉ ။
11)  သိုဝ်ႉၶၢႆ ဢႃးႁၢၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ / ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉမိူဝ်းၵိၼ် တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ၊ တေဢမ်ႇလႆႈ သိမ်းၶင်ဝႆႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ။
12)  ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ / တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၶိတ်ႈႁဵတ်းပၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆးလုၺ်ႉသႂ်ႇၸွမ်း ၶူဝ်လႆထၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ- တေၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ။
13)  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ - ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် / ယေးငိုၼ်းထၼႃးၶၢၼ်း/ တိူၵ်ႈ / ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ / ယႃႈယႃ လႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း / လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ / ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆႁူမ်ႈသၢင်ႈတိုၼ်းလၢင်း ( သတွၵ်ႉ ) / လုမ်းၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း / လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ / လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် တမ်ႇရူတ်ႇ / ႁူင်းယႃ / ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃ / ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆးဢၼ်သူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။
14)  ယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇလႄႈၼႂ်းပိူင်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး တေႃႇလွင်ႈၸပ်းၽေႈတၢင်းၵိၼ်ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် လွင်ႈၵဵပ်းတွမ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆႊရတ်ႉ ( ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ) ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

  .
Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/3/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.