ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2)

 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1.3.2020 ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၼႂ်းပၢင်တွၵ်ႇလိၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇတင်းသဵင်ႈ 21 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း 8 ၵေႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း 21 ၵေႃႉၼႆႉ ၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉလိၵ်ႈဝႆႉ 4  ၸၼ်ႉ
1. ၸၼ်ႉငဝ်ႈဢွၼ်ႇ မီး 6 ၵေႃႉ
2. ၸၼ်ႈငဝ်ႈလူင် မီး 4 ၵေႃႉ
3. ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ မီး 8 ၵေႃႉ
4. ၸၼ်ႉသွင် မီး 3  ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸႆၢးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး  ၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။


ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇတင်းၼႃႈၼင်ႇၼႆ။
ထမ် - လၢတ်ႈၼေလွင်ႈပၢင်တွပ်ႈလိၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉပၼ်ၽွင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ - ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇထတ်းတူၺ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။


ထၢမ် - ဝၢႆးသေတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ - ဝၢႆးသေတွပ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးဢိုတ်းႁဵၼ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေတႄႇဢိုတ်းဝၼ်းထိ 2.3.2020 သေ တေႇၽုၺ်ႇသွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း ဝၼ်းထိ 3.5.2020 ၼႆႉဢေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်သွၼ်ပၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈဢိုတ်းပၼ်ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇ ၸဵမ်ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် မေႃသွၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသဵင်းလႆႈလိုဝ်ႈတႃႇ 2 လိူၼ်ၼႆဢေႃႈ။


ထၢမ် - ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ပိုတ်ႇသွၼ်မႃးလၢႆပီယဝ်ႉ လႄႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉလၢႆၵေႃႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ - ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 35 ၵေႃႈၶႃႈ။

ထၢမ် - ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းထႅင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ - ဢေႃႈၶႃႈ တၢင်းၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇ လႄႈ မေႃသွၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတႄႇၽုၺ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဝၼ်းထိ 3.3.2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 25.4.2020 ၼႆဢေႃႈ တေႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု  7 ၶူပ်ႇထိုင် 15 ပီသေ ၼႂ်းပီၼႆႉတေႁပ်ႉတႃႇ 20 ၵေႃႉၼႆဢေႃႈ။


ထၢမ် - သင်ဝႃႈတေဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးယွၼ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်းပေႃးၼႆ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်
တွပ်ႇ - ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း မၢႆၵပ်းသၢၼ် 087-087-5673 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး လႄႈ 086-900-0892 ၸၢႆးယွတ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆးလႆႈမွၵ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁူႉပွင်ႇႁၼ်ထိုင်လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်း ဢဝ်လုၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူႈၵေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်တႆးသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။
.
Photo: #ၶုၼ်ၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1/3/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.