ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (51000) ဢၼ် (ၽႃႈတူမ်းသူပ်း)

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးတၵႃႇ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (51000) ဢၼ် (ၽႃႈတူမ်းသူပ်း) တမ်ႈတီႈ မူႇၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇ​​ၸေႊလႄႈ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။


       ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 7.6.2020 ၼၼ်ႉ Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်း​​သေ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း တမ်ႈတီႈ မူႇၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇ​​ၸေႊလႄႈ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

              ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ႁႃႊပွတ်ႇ( COVID-19) ၼႆႉ​​သေ  ၽၵ်းတူမိူင်းလူင်တီႈ​​ၸေႊၵဝ်ႇပႆႇၽုၺ်ႇလႄႈ
ၽူႈတၢင်တူဝ် လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇမိူင်းမၢဝ်း၊ မူႇၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇ​​ၸေႊ၊ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူႊမိူင်း ဝဵင်း​​ၸေႊၵဝ်ႇ​​သေ လႆႈလူႇဢၢပ်ႈ ဝၢင်းယိုၼ်ႈၵၼ် တီႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ။
        
 
ဢၼ်တၢင်တူဝ်မႃးဝၢင်းယိုၼ်ႈ၊ ႁပ်ႉႁွင်းၵၼ် တီႈ​​ၸေႊၵဝ်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢဝ်း မီးပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဢိုင်ႇတႂ်ႈၶူင်း Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းၽႃႇသႃႇ မိူင်းမၢဝ်း ၸၢႆးဢၢႆႈမူၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉသႃႇသၼႃႇမိူင်းမၢဝ်း ၸဝ်ႈသြႃႇမုၼိၼ်ႇတ ​​ၸေႊၵဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢႃႇတိတ်ႉ ဝတ်ႉတိုင်းၶမ်းလူင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိမလ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ်တူင်ႊ၊ ၸၢႆးမၢဝ်းၸႅတ်ႈလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈပွင်ၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ။

တၢင်တူဝ်တၢင်းၽၢႆႇမူႇ​​ၸေႊသမ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မူႇၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇ​​ၸေႊ ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇ​​ၽေႃးၵလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိသုတ်ႉထလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းလုမ်းၽႃႇသႃႇလႄႈ လဝၵ​​တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ် တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းသမ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ဝိၼယႃႇၸႃႇရ ဝတ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶထုင်ႉမၢဝ်း ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသီႇရိ ဝတ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးၶဝ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ်ၼႃႈမူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း။


ၼႂ်းပၢင် ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ 
" မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းလီဝၼ်းငၢမ်း   လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇႁဝ်း မိူင်းမၢဝ်း  မီးၼမ်ႉၸႂ် ၼပ်ႉယမ်၊ ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်​​ တင်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်သေ လႆႈမႃးလူႇတွၼ်ႈ ဢၼ်ထွပ်ႈသူပ်း ​​ႁေႉၾၢင်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်(51000)ဢၼ် ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉႁဝ်းယူႇႁၢင်ႇၵၼ်သွင်မိူင်း​​ၵေႃႈ မိူၼ်မိူင်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်း​​ၵေႃႈ မိူၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်တႃႇ​​သေႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ထူပ်းၺႃး​​ၽေးၶဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မႃး​​ၵေႃႈ ပႅင်ႈၼင်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈ ႁဝ်း​​တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉ​​ၵေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသြႃႇသင်ႇၶႁဝ်းၶဝ်လႄႈ တၵႃႇသထႃးႁဝ်းၶဝ် တီႈမူႇ​​ၸေႊၼမ်ႉၶမ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၵ်ႉႁွမ်၊ တူၺ်းထိုင်၊ ၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်းႁဝ်းမႃးတႃႇ​​သေႇ။ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ႁဝ်းပီႈႁဝ်းၼွင်ႉ ၵၢင်းၵႆတၢင်းပဵၼ် လွတ်ႈ​​သေ​​ၽေးၶဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉၵႂႃႇႁိုင်ယၢဝ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းႁႃး လႆႈႁၵ်ႉႁွမ်ၶွတ်ႇၾၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူႊၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ​​သေၵမ်း​​ဢေႃႈ"  ၼႆယဝ်ႉ။
       

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း​​ၵေႃႈ တၢင်တူဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇ​​ၸေႊ​​သေ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႆႉ 7.6.2020 ၵၢင်ၼႂ် Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်း ႁၼ်ထိုင် တႃႇ​​တေပဵၼ်လွင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄ​​ႁေႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႄႈ လႆႈမႃးလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်တွမ်ႈသူပ်း (51000)ဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သင်ႇၶႃႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမူႇ​​ၸေႊၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းယူႇတၢင်းၽၢၵ်ၼႆႉ  မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းၶွပ်ႈၸႂ်​​တေႉ​​တေႉ။  ႁဝ်းၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၶႅၼ်ႈၵၼ်​​ၵေႃႈ တိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်မႃးတႃႇ​​သေႇ။တၢင်းပဵၼ် ( COVID- 19) မၼ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ် တင်းၵမ်ႇၽႃႇလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇၵႂ်ႈၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ၵၼ်၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလွတ်ႈပူၼ်ႉ​​ၽေးၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ( COVID- 19) ​​ရေႃးၵၼ်ႇတရၵၢပ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၵူႊမၢၼ်ႈၵူႊမိူင်း ​​သေၵမ်း တီႈၶႃႈ " ၼႆယဝ်ႉ။

       ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ဝိၼယႃႇၸႃႇရ ဝတ်ႉမူဝ်ၶမ်း​​ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ " ၸူမ်းသိူဝ်းၶွပ်ႈၸႂ် ဢၼ် Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ လႆႈမႃးလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႈသူပ်း (51000)ဢၼ်ၼႆႉ​​တေႉ​​တေႉ ။  တၢင်း​​ပဵၼ်ယေႃးၵႃႇလူင်ၼႆႉ မၼ်းလၢမ်းၸွတ်ႇဝႆႉတင်းၵမ်ႇၽႃႇ​​သေ ယႃႉၵဝ်းၸူဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူႊလွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမၼ်း​​ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇၵူဝ်မၼ်း​​ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ​​တေလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်းဢမ်ႇၵႃး ​​တေလႆႈၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းပိူင် ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပူင်တမ်းမႃးၼၼ်ႉ​​သေ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇ။ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ
Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး လႄႈလုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၊ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ​​ၽေးၶဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လူင်ၼႆႉ ၸဵဝ်းႁၢႆဝၢႆးၵႂႃႇ ၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ​​သေၵမ်း" ၼႆယဝ်ႉ။
    
         ဝၢႆးပၢင်ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ယဝ်ႉ​​သေ ၼင်ႇႁိုဝ်​​ၽေးၶဵၼ်​​တေၸဵဝ်းႁၢႆၵႂႃႇ သႃႇသၼႃႇ​​တေလႆႈမၼ်ႈၵိုမ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈသွင်မိူင်း ႁူမ်ႈ​​ႁေႃး ၽဝတုလႄႈ ပုတ်ႉထသႃႊသၼမ်ႊၵႂႃႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်းၸၢပ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
.
Photo: #tai tv online ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
8/6/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.