ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 

ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း တၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇ - ၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ 

ၸၢႆးတူးလီ ၸုမ်းပရႁိတ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွႆႈၽူႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ်သမ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇတေႃႉ ၵမ်းလဵဝ် / မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသီႇၵေႃႉၼႆႉ လူမ်ႉတၢႆယူႇ ဢမ်ႇပေႃးၸမ်ပေႃးၵႆၵၼ် ၸွမ်းတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႉ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ သမ်ႉပေႃးလၢႆးၵႂႃႇသဵင်ႈ ၊ ၽူႈတၢႆ တင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု မီးၼႂ်းၵႄႈ 30 ထိုင် 40 / တီႈႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးႁွႆးမိူၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆႉသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  / ၽူႈတၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ / တူၺ်းတႄႉ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ်တႆးၵူၺ်း ၶဝ်လႆႈဢဝ်တူဝ်ၽူႈတၢႆ ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်သီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။  

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ထိူၼ်ႇဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ  မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 18 လၵ်း /  ၵႆႉမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသူႇ သမ်း ယႃႈ မဝ်းၵမ်ၶဝ် မႃးၸုၵၼ် / ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉမီး / ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႇၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ / ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸွပ်ႇၸၢမ်း တိၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႈ ။ 

     https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1257409967924688&id=100009670893209

Photo: #Shar Htat Paing
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/8/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.