ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉၶူင်းလူၼ်ႉၼွင်းသႂ်ႇတႃႈသူပ်းတဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ဢဝ်သၢႆၼမ်ႉၵေးၶူင်း လူၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၽင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးတီႈတႃႈသူပ်းတဵင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸူမ်ဝႆႉၼႂ်းၼမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈၽေး ။ 

 

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်းတႆးဝႃႈ ၼမ်ႉတင်ႈတႄႇၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21  ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းႁေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 22 တႄႉ လႆႈလူၵ်ႈပႃး သုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးတီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း  ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ 24 လင် / ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၽင်ႇၼမ်ႉ တင်းသွင် ၽၢႆႇၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈသုင် /  တႃႈသူပ်းတဵင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သုမ်ႉၶၢႆၶွင် တီႈပိူၼ်ႈ မႃးၶၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး / ယွၼ်ႉၼၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ႁိူၼ်းၶဝ်မီးၵႆလႄႈ လႆႈမႃးယူႇမႃးၵိၼ်တီႈသုမ်ႉတၢင်းၶၢႆတႄႉ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 22 ၼႆႉ လႆႈၼွၼ်းတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။  

 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႈသူပ်းတဵင်းၼႆႉ   ၵူႈပီၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ် ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵႆႉၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈယူႇ / ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢႆႉၶူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ / ၶူဝ်းၵုၼ်လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ ၼႂ်ဝၼ်းထိ 23 တႄႉ ငိၼ်းဝႃႈ မီးၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၶဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ  ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2020 ၼီႈ ( ဝၼ်းၸၼ် ) ၼႆႉ တင်းမုၵ်ႉၸုမ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၽူႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈတႃႈသူပ်းတဵင်းၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 09 252222401   လႄႈတင်း  09 447 995 879 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႈသူပ်းတဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႈၽင်ႇၼမ်ႉ တီႈဢၼ်ၼမ်ႉၵေးၶူင်းလႄႈ ပၢၵ်ႇၼမ်ႉတဵင်းမႃးၶွႆႈၵၼ် / မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႃးၵူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ  ပဵၼ်တႃႈၼမ်ႉတီႈဢၼ် လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇထိုင်ဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း သိုပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းပွင်ႇၸူး ၸေႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆးလႄႈ ပဵၼ်တႃႈၼမ်ႉဢၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈပိုင်ႈၵေးၸူး မၼ်းယူႇတီႈၼိုင်ႈ ။   ၽွင်းၼမ်ႉၼွင်းၸိူင်ႉၼႆၸိုင် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ / ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉၶူင်းလႆၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ပေႃးၼမ်ႉၶူင်းလူၼ်ႉၼွင်းၼႆၵေႃႈ ၼမ်ႉတဵင်းၵေႃႈ တေလူၼ်ႉၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉတဵင်းၶိုၼ်ႈမႃးလွႆးလွႆး ယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိသေ ႁၢင်ႈႁႅင်းၽေးၼမ်ႉဝႆႉယူႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 .

Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/8/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.