ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တူဝ်ႁူဝ်သုၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းတီႈဝဵင်းႁႅင်

 ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇႁူတ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇႁေႉၵင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈမိူင်းထႆး ป.ป.ท. ၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇၸၢမ်းတိၺွပ်း  ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ဢၼ်ဢဝ် ငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ႁူဝ်သုၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵမ်ႈၼမ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝႂ်သိပ်းပီ တီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ -  ၸုမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ မိူင်းထႆး ป.ป.ท. ၶဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် မီးၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ထိုင် 7 မိုၼ်ႇသေ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ႁူဝ်သုၼ် ဢၼ်ၽၢႆႇထႆးႁွင်ႉဝႃႈ - บัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหัวศูนย์) ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ တိူင်းမၢႆ 5 ၶဝ်သေ ၵႂႃႇတိၺွပ်း ဢဝ်တီႈလုမ်း ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2020 ၼီႈ


ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇပႂ်ႉငွႆးဢဝ်တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း / လႆႈႁၼ် ၼၢႆးၼႃႈ ၵူၼ်းၵၢင်သွင်ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇ ၼွၵ်ႈလုမ်းသေ တဵၵ်းလၢႆးမိုဝ်း / သေယဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ၼႂ်းလုမ်း / ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼၢတ်ႉမၢႆ ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်ၶိုၼ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း /  ထိုင်မႃးႁူဝ်ၶမ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၸၢႆႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် / မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇဢွၵ်ႇၼႄတူဝ်သေ တိၺွပ်းဢဝ်ၶဝ် ယူႇယဝ်ႈ ။

  

မိူဝ်ႈလႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိုင် ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၵႃႈႁဵတ်းဝႂ် တႃႇသွင်ၵေႃႉ 1 သႅၼ် 1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇလႄႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 1 ၵေႃႉလႂ် 5 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ / ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ဝႂ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတေလႆႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တင်းၼမ် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တူဝ်ငိုၼ်း 4 သႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ 4 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ /  ၼၢႆးၼႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈ ၵႃႈႁူဝ်ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 5 ႁဵင်ဝၢတ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းလိုၼ်ႉ นางลื้น  လႄႈတင်း ၼၢႆးၸရၼ်း သႃႇရၼၢႆႊ นายจรัล สารนัย  ၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ တႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ / ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းထႅင်ႈဝႃႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ႁူဝ်သုၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် / ၸွင်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ပၼ် တေႉဢမ်ႇ တေႉ / ၸွင်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းလုမ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း / ပေႃးမီးၸိုင် တၢင်းၽၢႆႇ ป.ป.ท ၶဝ် တေသိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

 


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးသႅင်မိူင်းမင်းၵွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် - မူႇလၼိထိမႅပ်ႇၽၢႆႇပၼ်တၢင်း ႁူႉသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ႁူဝ်သုၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႂ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း / လုၵ်ႈလၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး / ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် မီးသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သင်သေပိူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း / ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ / ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈပႆႇၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၵ်းပိူင်လီလီ / ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၺႃး ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်းသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈတူၵ်းၶမ်ၶွၵ်ႈယွၼ်ႉမၼ်းလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online ၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်း - ဝဵင်းႁႅင်ၼႆႉ  တင်ႈတႄႇ  2005 -2006  ၼီႈမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈဝႂ်ႁူဝ်သုၼ်ႇ မီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်း /  ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ DSI  ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိုင် လႆႈႁၼ် မီးပႃး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပၵ်းပိူင်လႄႈ လႆႈၺႃး ထွၼ်ဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉတႃႇ 18,107 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 

Photo: #nationtv
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/9/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.