ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိုၼ်း ၶူးသွၼ်လူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

  ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိုၼ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၊ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈပွင်ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး ၊  ၶူႈသွၼ်လူင် Professor – Doctor ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2020 ၼီႈ တီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ 88 ပီ ။


ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ  ၶူးသွၼ်လူင် တိုၵ်ႉယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈယူႇ / ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 24 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပႃးလိူတ်ႈလႄႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉမေႃယႃ မႃးၸႂ်းတီႈႁိူၼ်း၊ မေႃယႃဝႃႈ သဵၼ်ႈလိူၼ်ႈၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈတႅၵ်ႇၼႆသေ သမ်းၶဵမ်ပၼ်မၢၵ်ႈၼိုင်ႈ  / ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းဢေႃႉႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈထႅင်ႈ / ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ / ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႇၸပ်းၽႄႈ လႄႈ ႁူင်းယႃလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ / လိုၼ်းသုတ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးမၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်တႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပႃးၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႉ ၊ မေႃယႃလူင်ၶဝ် ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ICU သေ သႂၢင်းပၼ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇသေတႃႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ 30 မိၼိတ်ႉ ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈသဵင်ႈသုတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။ 


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တိုၼ်ႇမႃးၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမွင်ၸႂ်လႄႈ တင်းတူၵ်းၸႂ် / တင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း / ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမိူၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းသႅၼ်မီးၼႃႇ ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈယႃႇ ၸိူဝ်းႁဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းတင်းလင် ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ သင်သွၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈတႃႈပူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ / ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ ပီၶရိတ်ႉ 1932 ၼီႈ / မၼ်းၸဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈပီ 1952 / သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပိုၼ်း / လႆႈႁပ်ႉၶူးၸၼ်ႉလၢဝ်ၸွင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1957 /ဝၢႆးႁပ်ႉၶူးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ / ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် လႆႈႁပ်ႉသူး တႃႇတေၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် University of Denver မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႄႈ ထိုင်မႃး ပီ 1960 မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈၶူး M.Aပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း  ( International Relationship )  

သိုပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၸေႈၼႃး ( မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) မိူင်းၶၢင် /  ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် IR ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ ထိုင်မႃး ပီ 1985 လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် / ပီ 1996 ထိုင် 2008  လႆႈပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးပိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇယဝ်ႈ ။ 

 

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးသေတႃႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး / မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၽွင်းပိူၼ်ႈတဵၵ်း တဵင်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇႁေ ႁတ်းႁၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး / တႄႇတီႈပၢင်သွၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်သေ လူင်းသွၼ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ႁွင်ႉႁိၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး မႁႃႈတူဝ် /  ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပႃးလိၵ်ႈလူင် ၵႂၢမ်းလူင်ၶိူဝ်းတႆး / ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတႆးသေ တႅမ်ႈပွင် ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ / ၽၢႆႇတႆး / ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉသ် ၼႆၶႃႈ ။

ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈပွင်တႄႉၸိုင် တေပဵၼ်ပပ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽ်ႂၼႂ်းမိူင်းတႆး/ ပပ်ႉ ၸိမ်းတူၺ်းလႄႈဝၢၼ်ဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ / လိူဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ် ၶႂၢၼ်သႅင်ၼႆသေ တႅမ်ႈၼႂ်းပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်းတႆး လၢႆလၢႆပပ်ႉ / ပပ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈ မီးလွင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၶၢႆႉလူင်းမႃးတင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျႃး / လွင်ႈပိုၼ်းတႆးၶမ်းတီႈ / ဢၼ်တႅမ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉသ်သမ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈသၢဝ်းပၢႆ / ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် လွင်ႈၶိူဝ်းတႆး ပိုၼ်းတႆး / ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ((  "History of The Shan State )) ၼႆယဝ်ႈ ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈၵႂႃႇတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄပၼ်လွင်ႈပိုၼ်းတႆး လၢႆတီႈလၢႆပၢင် ဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းတၢင်ႇမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း / မိူင်းထႆး / မိူင်းၶႄႇၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ /  

ယွၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်တႃႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼင်ႇၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈပီ 2003 ၼီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈၶဝ် ယွင်ႈယေႃးမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် /

ထိုင်မႃး ပီ 2016 ၼီႈသမ်ႉ  လႆႈႁပ်ႉသူး ၽူႈပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Ambassador of Peace ဢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း The World Peace Movement Trust  မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်းၶဝ် ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႈ ။

ၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵၼ်တင်း ၶူးယႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် / မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် သွင်ၵေႃႉ / မီးလၢၼ် 3 ၵေႃႉ ။  

ပၢင်ၸႃပၼမၼ်းၸဝ်ႈၸတ်းတီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉသုဝၼ်ႇၼ ဝဵင်းတိၼ်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း တႃႈၵုင်ႈသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶဝ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈ (  ယေႇဝေး ) ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။          

Photo: #tai tv online ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
25/9/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.