ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - ၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းဢၼ်တေႇလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လၢႆးၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

 ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိုဝ်ႉဝၼ်း /  ၶၢဝ်းယၢမ်း / ပၵ်းပိူင် ဢၼ်တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈတင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၸႃႉဢၼ် လႆႈမႃးပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃး ။ 

 


ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းထိ 10 / ဝၼ်းထိ 11 လႄႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2020 ၼီႈ တႃႇ 3 ဝၼ်း ။ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီးသွင်ပွၵ်ႈ / ပွတ်းၼႂ် တႄႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 12 မူင်း / ပွတ်းဝၼ်း တႄႇဢဝ် ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၵႃႈ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ / ၼႂ်းဝၼ်းထိ 10 ( ဝၼ်းသဝ် ) ပွတ်းၼႂ်  တေပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် / လႃႈသဵဝ်ႈ  ဝၢႆးဝၼ်း တေပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ / ၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ၵေးသီး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 357 ၵေႃႉ ။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11 ( ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ) ပွတ်းၼႂ် တေပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းၵုၼ်ႁိင်း / လၢင်းၶိူဝ်း / ၵျႂၵ်ႉမႄး / သီႇပေႃႉ / တၢင်ႉယၢၼ်း /  ဝၢႆးဝၼ်း တေပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း/မိူင်းပၼ်ႇ / မိူင်းသၢတ်ႇ / မူႇၸေႈ / ၵၢတ်ႇလေႃႉ / လွႆလႅမ် / သႅၼ်ဝီ / မိူင်းၼၢႆး / မွၵ်ႇမႆႇ / သီႇသႅင်ႇ / မိူင်းၽျၢၵ်ႈ / မိူင်းတူၼ် / ပၢင်းတရ / ၽၢႆၶုၼ်ႇ / တူၼ်ႈတီး / ၼမ်ႉတူႈ / ႁူဝ်ပူင်း / ၼွင်ၶဵဝ် / လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ / ၼမ်ႉသၼ်ႇ / တႃႈၶီႈလဵၵ်း / ၵူတ်ႉၶၢႆ / ၵဵင်းတုင် / ပၢင်လွင်း / ႁူဝ်ပၢင်ႇ / မိူင်းယႆ  ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 382 ၵေႃႉ ။

ဝၼ်းထိ 12  ႁပ်းဢိုတ်းလုမ်း 


ဝၼ်းထိ 13 ( ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ) ပွတ်းၼႂ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းတႆး / ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ / ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် / မိူင်းယၢင်းလႅင် / မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ / မိူင်းၶျၢင်း / မိူင်းမွၼ်း လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ

ဝၢႆးဝၼ်း တေပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း/  တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ / တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ / တိူင်းတၼၢင်း သရီႇ  ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 256 ၵေႃႉ ။

ပေႃးတေလႆႈႁုပ်ႈတင်းသဵင်ႈၸိုင် ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ( ၵူင်းသုင် - ၵဵင်းမႆႇ ) ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ မီး 995 ၵေႃႉယူႇယဝ်ႈ ။

ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵဵင်းမႆႇ မီးတီႈ မၢႆႁိူၼ်း 9 ထပ်း 4 သဵၼ်ႈတၢင်း မၼီႊၼူၵ်ႉၽလၢတ်ႉ သွႆး 3 ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။ 

 

ၽူႈတေမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈမႃးတွတ်ႈႁင်းၵွႆး / တေလႆႈမႃး ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း / တေလႆႈပႃးမႃး မၢႆၾၢင် ( မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ) လႄႈ ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ /  ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႇ 19 ၼၼ်ႉ တေလႆႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ( Mask  ) / ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် / သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း မိူဝ်ႈတေၶဝ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႈ ။

မီးထႅင်ႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႃႈ  - ၼႂ်းဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈဝႆ / သႂ်ႇပႃးမႃး မဵဝ်းဢၼ်မီး မိၵ်ႈမၢႆပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း / ၸွမ်ပဵဝ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း/ တေဢမ်ႇလႆႈသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် / တေဢမ်ႇလႆႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ/ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ / တေဢမ်ႇလႆႈပႃးမႃး ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 

လၢႆးၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ  ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင် / ၵူင်းသုၼ်ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ လုမ်းတၢင်ၵဵင်းမႆႇ  ( Myanmar Consulate-General,Chiang Mai ) 

လၢႆးၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႃထွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈၼႂ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင် ( Myanmar Embassy Bangkok ) ဢမ်ႇၼၼ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် (  အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office  ) လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။ 

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
30/9/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.